Credits - ZTNA

ACL
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libacl1/2.2.52-3build1/amd64

GNU General Public License v2.0
2.2.52
ACL
  
https://launchpad.net/debian/+source/libacl1/2.2.53-4/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/acl/2.2.53-4/amd64
Origin name:alpine, Origin id:libacl/2.2.53-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
2.2.53
Audit
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libaudit-common/1:2.8.2-1ubuntu1.1/all
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libaudit1/1:2.8.2-1ubuntu1.1/amd64

GNU General Public License v2.0
2.8.2
Audit
  
https://launchpad.net/debian/+source/libaudit-common/1:2.8.4-3/all
https://launchpad.net/debian/+source/libaudit1/1:2.8.4-3/amd64

GNU General Public License v2.0
2.8.4
Bash
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/bash/4.4.18-2ubuntu1.2/amd64

GNU General Public License v3.0
4.4.18
Bash
  
https://launchpad.net/debian/+source/bash/5.0-4/amd64

GNU General Public License v3.0
5.0
Bash
  
Origin name:alpine, Origin id:bash/5.1.4-r0/x86_64

GNU General Public License v3.0
5.1.4
Berkeley DB
  
https://launchpad.net/debian/+source/libdb5.3/5.3.28+dfsg1-0.5/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libdb5.3/5.3.28-13.1ubuntu1.1/amd64
Unknown license.
5.3.28
Bzip2
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/bzip2/1.0.6-8.1ubuntu0.2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libbz2-1.0/1.0.6-8.1ubuntu0.2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libbz2-1.0/1.0.6-9.2~deb10u1/amd64
Unknown license.
1.0.6
Cyrus SASL
  
https://launchpad.net/debian/+source/libsasl2-2/2.1.27+dfsg-1+deb10u1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libsasl2-modules-db/2.1.27+dfsg-1+deb10u1/amd64
Unknown license.
2.1.27
DASH
  
https://launchpad.net/debian/+source/dash/0.5.10.2-5/amd64

GNU General Public License v2.0
0.5.10.2
DASH
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/dash/0.5.8-2.10/amd64

GNU General Public License v2.0
0.5.8
Debian
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libdebconfclient0/0.213ubuntu1/amd64
Unknown license.
0.213ubuntu1
Debian
  
https://launchpad.net/debian/+source/libdebconfclient0/0.249/amd64
Unknown license.
0.249
Editline Library - libedit
  
Origin name:alpine, Origin id:libedit/20210216.3.1-r0/x86_64

BSD 3-clause
20210216.3.1
GMP
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libgmp10/2:6.1.2+dfsg-2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libgmp10/2:6.1.2+dfsg-4/amd64

GNU General Public License v2.0
6.1.2
GNU C Library
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/multiarch-support/2.27-3ubuntu1.4/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libc6/2.27-3ubuntu1.4/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libc-bin/2.27-3ubuntu1.4/amd64

GNU General Public License v2.0
2.27
GNU C Library
  
https://launchpad.net/debian/+source/libc6/2.28-10/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libc-bin/2.28-10/amd64

GNU General Public License v2.0
2.28
GNU Compiler Collection
  
Origin name:alpine, Origin id:libgomp/10.3.1_git20210424-r2/x86_64

GNU General Public License v2.0
10.3.1_git20210424
GNU Compiler Collection
  
https://launchpad.net/debian/+source/libgcc1/1:8.3.0-6/amd64

BSD 4 License
8.3.0
GNU Compiler Collection
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libgcc1/1:8.4.0-1ubuntu1~18.04/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libstdc++6/8.4.0-1ubuntu1~18.04/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/gcc-8-base/8.4.0-1ubuntu1~18.04/amd64

GNU General Public License v1.0
8.4.0
GNU Compiler Collection
  
Origin name:alpine, Origin id:libgcc/9.3.0-r2/x86_64

GNU General Public License v3.0
9.3.0
GNU Core Utilities
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/coreutils/8.28-1ubuntu1/amd64

GNU General Public License v3.0
8.28
GNU Core Utilities
  
https://launchpad.net/debian/+source/coreutils/8.30-3/amd64

GNU General Public License v3.0
v8.30
GNU Diff Utilities
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/diffutils/1:3.6-1/amd64

GNU General Public License v3.0
3.6
GNU Diff Utilities
  
https://launchpad.net/debian/+source/diffutils/1:3.7-3/amd64

GNU General Public License v3.0
3.7
GNU grep
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/grep/3.1-2build1/amd64

GNU General Public License v3.0
3.1
GNU grep
  
https://launchpad.net/debian/+source/grep/3.3-1/amd64

GNU General Public License v3.0
3.3
GNU sed
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/sed/4.4-2/amd64

GNU General Public License v3.0
4.4
GNU sed
  
https://launchpad.net/debian/+source/sed/4.7-1/amd64

GNU General Public License v2.0
4.7
GNU tar
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/tar/1.29b-2ubuntu0.2/amd64

GNU General Public License v3.0
1.29b
GNU tar
  
https://launchpad.net/debian/+source/tar/1.30+dfsg-6/amd64

GNU General Public License v3.0
1.30
GNU tar
  
Origin name:alpine, Origin id:tar/1.34-r0/x86_64

GNU General Public License v3.0
1.34
Git
  
Origin name:alpine, Origin id:git/2.32.0-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
2.32.0
GnuPG
  
https://launchpad.net/debian/+source/gpgv/2.2.12-1+deb10u1/amd64

GNU General Public License v3.0
2.2.12
GnuPG
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/gpgv/2.2.4-1ubuntu1.4/amd64

GNU General Public License v3.0
2.2.4
GnuTLS
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libgnutls30/3.5.18-1ubuntu1.4/amd64

GNU General Public License v3.0
3.5.18
GnuTLS
  
https://launchpad.net/debian/+source/libgnutls30/3.6.7-4+deb10u7/amd64

GNU General Public License v3.0
3.6.7
IPTables
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libxtables12/1.6.1-2ubuntu2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libiptc0/1.6.1-2ubuntu2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libip4tc0/1.6.1-2ubuntu2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libip6tc0/1.6.1-2ubuntu2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/iptables/1.6.1-2ubuntu2/amd64

GNU General Public License v2.0
1.6.1
IPTables
  
Origin name:alpine, Origin id:iptables/1.8.7-r1/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.8.7
Libidn
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libidn2-0/2.0.4-1.1ubuntu0.2/amd64

GNU General Public License v3.0
2.0.4
Libidn
  
https://launchpad.net/debian/+source/libidn2-0/2.0.5-1+deb10u1/amd64

GNU General Public License v3.0
2.0.5
LibreSSL Portable Security Libraries
  
Origin name:alpine, Origin id:libtls-standalone/2.9.1-r1/x86_64

OpenSSL License
2.9.1
Libtasn1
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libtasn1-6/4.13-2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libtasn1-6/4.13-3/amd64

GNU General Public License v3.0
4.13
Linux Extended Attributes
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libattr1/1:2.4.47-2build1/amd64

GNU General Public License v2.0
2.4.47
Linux Extended Attributes
  
https://launchpad.net/debian/+source/libattr1/1:2.4.48-4/amd64

GNU General Public License v2.0
2.4.48
Linux-Pam
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libpam-runtime/1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.3/all
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libpam-modules/1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.3/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libpam-modules-bin/1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.3/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libpam0g/1.1.8-3.6ubuntu2.18.04.3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.1.8
Linux-Pam
  
https://launchpad.net/debian/+source/libpam-runtime/1.3.1-5/all
https://launchpad.net/debian/+source/libpam-modules-bin/1.3.1-5/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libpam-modules/1.3.1-5/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libpam0g/1.3.1-5/amd64
Origin name:alpine, Origin id:linux-pam/1.3.1-r4/x86_64

BSD 3-clause
1.3.1
Netcat
  
https://launchpad.net/debian/+source/netcat/1.10-41.1/all
https://launchpad.net/debian/+source/netcat-traditional/1.10-41.1/amd64
Unknown license.
1.10
Netlink Protocol Library Suite (libnl)
  
Origin name:alpine, Origin id:libnl3/3.5.0-r0/x86_64

GNU Lesser General Public License v2.1
3.5.0
Nettle
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libhogweed4/3.4-1ubuntu0.1/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libnettle6/3.4-1ubuntu0.1/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
3.4
Nettle
  
https://launchpad.net/debian/+source/libnettle6/3.4.1-1+deb10u1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libhogweed4/3.4.1-1+deb10u1/amd64

GNU General Public License v2.0
3.4.1
OpenLDAP
  
https://launchpad.net/debian/+source/libldap-common/2.4.47+dfsg-3+deb10u6/all
https://launchpad.net/debian/+source/libldap-2.4-2/2.4.47+dfsg-3+deb10u6/amd64
Unknown license.
2.4.47
OpenSSH
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/openssh-client/1:7.6p1-4ubuntu0.5/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/openssh-server/1:7.6p1-4ubuntu0.5/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/openssh-sftp-server/1:7.6p1-4ubuntu0.5/amd64
Unknown license.
7.6p1
OpenSSH
  
Origin name:alpine, Origin id:openssh-client-common/8.6_p1-r2/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:openssh-client-default/8.6_p1-r2/x86_64

BSD 3-clause
8.6p1
OpenSSL
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libssl1.0.0/1.0.2n-1ubuntu5.7/amd64

OpenSSL License
1.0.2n
OpenSSL
  
https://launchpad.net/debian/+source/libssl1.1/1.1.1d-0+deb10u7/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/openssl/1.1.1d-0+deb10u7/amd64

OpenSSL License
1.1.1d
OpenSSL
  
Origin name:alpine, Origin id:openssl/1.1.1k-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:libssl1.1/1.1.1k-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:libcrypto1.1/1.1.1k-r0/x86_64

OpenSSL License
1.1.1k
OpenSSL
  
Origin name:alpine, Origin id:libcrypto1.1/1.1.1l-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:libssl1.1/1.1.1l-r0/x86_64

OpenSSL License
1.1.1l
PCRE
  
https://launchpad.net/debian/+source/libpcre3/2:8.39-12/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libpcre3/2:8.39-9/amd64

BSD 3-clause
8.39
PCRE2
  
Origin name:alpine, Origin id:pcre2/10.36-r0/x86_64

BSD 3-clause
10.36
PaX Utilities
  
Origin name:alpine, Origin id:scanelf/1.2.6-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.2.6
PaX Utilities
  
Origin name:alpine, Origin id:scanelf/1.2.8-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.2.8
PaX Utilities
  
Origin name:alpine, Origin id:scanelf/1.3.2-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.3.2
Perl
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/perl-base/5.26.1-6ubuntu0.5/amd64

GNU General Public License v1.0
5.26.1
Perl
  
https://launchpad.net/debian/+source/perl-base/5.28.1-6+deb10u1/amd64

GNU General Public License v1.0
5.28.1
Procps
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/procps/2:3.3.12-3ubuntu1.2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libprocps6/2:3.3.12-3ubuntu1.2/amd64

GNU General Public License v2.0
3.3.12
Procps
  
https://launchpad.net/debian/+source/libprocps7/2:3.3.15-2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/procps/2:3.3.15-2/amd64

GNU General Public License v2.0
3.3.15
Readline
  
Origin name:alpine, Origin id:readline/8.1.0-r0/x86_64

GNU General Public License v3.0
8.1.0
Seccomp Library
  
https://launchpad.net/debian/+source/libseccomp2/2.3.3-4/amd64
Unknown license.
2.3.3
Seccomp Library
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libseccomp2/2.5.1-1ubuntu1~18.04.1/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
v2.5.1
Shadow Tool Suite
  
https://launchpad.net/debian/+source/login/1:4.5-1.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/passwd/1:4.5-1.1/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/login/1:4.5-1ubuntu2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/passwd/1:4.5-1ubuntu2/amd64

GNU General Public License v3.0
4.5
Shadow Tool Suite
  
Origin name:alpine, Origin id:shadow/4.8.1-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
4.8.1
Time Zone Database
  
https://launchpad.net/debian/+source/tzdata/2021a-0+deb10u1/all
Unknown license.
2021a
XZ Utils
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/liblzma5/5.2.2-1.3/amd64

GNU General Public License v2.0
5.2.2
XZ Utils
  
https://launchpad.net/debian/+source/liblzma5/5.2.4-1/amd64

GNU General Public License v2.0
5.2.4
XZ Utils
  
Origin name:alpine, Origin id:xz-libs/5.2.5-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
5.2.5
adduser
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/adduser/3.116ubuntu1/all

GNU General Public License v2.0
3.116ubuntu1
adduser
  
https://launchpad.net/debian/+source/adduser/3.118/all

GNU General Public License v2.0
3.118
alpine-baselayout
  
Origin name:alpine, Origin id:alpine-baselayout/3.2.0-r15/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:alpine-baselayout/3.2.0-r16/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:alpine-baselayout/3.2.0-r7/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:alpine-baselayout/3.2.0-r8/x86_64

GNU General Public License v2.0
3.2.0
alpine-keys
  
Origin name:alpine, Origin id:alpine-keys/2.2-r0/x86_64

MIT License
2.2
alpine-keys
  
Origin name:alpine, Origin id:alpine-keys/2.3-r1/x86_64

MIT License
2.3
apk-tools
  
Origin name:alpine, Origin id:apk-tools/2.10.6-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
2.10.6
apk-tools
  
Origin name:alpine, Origin id:apk-tools/2.12.5-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:apk-tools/2.12.5-r1/x86_64

GNU General Public License v2.0
2.12.5
apk-tools
  
Origin name:alpine, Origin id:apk-tools/2.12.7-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
2.12.7
apt - Advanced Package Tool
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/apt/1.6.13/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libapt-pkg5.0/1.6.13/amd64

GNU General Public License v2.0
1.6.13
apt - Advanced Package Tool
  
https://launchpad.net/debian/+source/apt/1.8.2.3/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libapt-pkg5.0/1.8.2.3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.8.2.3
base-files
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/base-files/10.1ubuntu2.10/amd64

GNU General Public License v2.0
10.1ubuntu2.10
base-files
  
https://launchpad.net/debian/+source/base-files/10.3+deb10u10/amd64

GNU General Public License v2.0
10.3+deb10u10
base-passwd
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/base-passwd/3.5.44/amd64

GNU General Public License v2.0
3.5.44
base-passwd
  
https://launchpad.net/debian/+source/base-passwd/3.5.46/amd64

GNU General Public License v2.0
3.5.46
brotli-libs
  
Origin name:alpine, Origin id:brotli-libs/1.0.9-r5/x86_64

MIT License
1.0.9
bsdutils
  
https://launchpad.net/debian/+source/bsdutils/1:2.33.1-0.1/amd64

GNU General Public License v2.0
2.33.1
busybox
  
Origin name:alpine, Origin id:busybox/1.31.1-r20/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:ssl_client/1.31.1-r20/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.31.1
busybox
  
Origin name:alpine, Origin id:busybox/1.32.1-r6/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:ssl_client/1.32.1-r6/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.32.1
busybox
  
Origin name:alpine, Origin id:busybox/1.33.1-r2/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:ssl_client/1.33.1-r2/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:ssl_client/1.33.1-r3/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:busybox/1.33.1-r3/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.33.1
ca-certificates
  
Origin name:alpine, Origin id:ca-certificates/20191127-r5/x86_64

GNU General Public License v2.0
20191127
ca-certificates
  
https://launchpad.net/debian/+source/ca-certificates/20200601~deb10u2/all

Mozilla
20200601~deb10u2
ca-certificates-bundle
  
Origin name:alpine, Origin id:ca-certificates-bundle/20191127-r4/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:ca-certificates-bundle/20191127-r5/x86_64

GNU General Public License v2.0
20191127
curl
  
https://launchpad.net/debian/+source/libcurl4/7.64.0-4+deb10u2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/curl/7.64.0-4+deb10u2/amd64

curl License
7.64.0
curl
  
Origin name:alpine, Origin id:curl/7.77.0-r1/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:libcurl/7.77.0-r1/x86_64

curl License
7.77.0
curl
  
Origin name:alpine, Origin id:libcurl/7.79.1-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:curl/7.79.1-r0/x86_64

curl License
7.79.1
debconf
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/debconf/1.5.66ubuntu1/all
Unknown license.
1.5.66ubuntu1
debconf
  
https://launchpad.net/debian/+source/debconf/1.5.71/all
Unknown license.
1.5.71
debian-archive-keyring
  
https://launchpad.net/debian/+source/debian-archive-keyring/2019.1+deb10u1/all

GNU General Public License v1.0
2019.1+deb10u1
debianutils
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/debianutils/4.8.4/amd64

GNU General Public License v2.0
4.8.4
debianutils
  
https://launchpad.net/debian/+source/debianutils/4.8.6.1/amd64

GNU General Public License v2.0
4.8.6.1
dpkg
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/dpkg/1.19.0.5ubuntu2.3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.19.0.5ubuntu2.3
dpkg
  
https://launchpad.net/debian/+source/dpkg/1.19.7/amd64

GNU General Public License v2.0
1.19.7
e2fsprogs
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/e2fsprogs/1.44.1-1ubuntu1.3/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libext2fs2/1.44.1-1ubuntu1.3/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libcom-err2/1.44.1-1ubuntu1.3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.44.1
e2fsprogs
  
https://launchpad.net/debian/+source/libcom-err2/1.44.5-1+deb10u3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.44.5
expat-doc
  
Origin name:alpine, Origin id:expat/2.4.1-r0/x86_64

MIT License
2.4.1
findutils
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/findutils/4.6.0+git+20170828-2/amd64

GNU General Public License v3.0
4.6.0+git+20170828
findutils
  
https://launchpad.net/debian/+source/findutils/4.6.0+git+20190209-2/amd64

GNU General Public License v3.0
4.6.0+git+20190209
fstrm
  
Origin name:alpine, Origin id:fstrm/0.6.1-r0/x86_64

Apache License 2.0
0.6.1
gcc-8-base
  
https://launchpad.net/debian/+source/gcc-8-base/8.3.0-6/amd64

GNU General Public License v1.0
8.3.0
gettext
  
Origin name:alpine, Origin id:libintl/0.21-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:gettext-libs/0.21-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:gettext/0.21-r0/x86_64

GNU General Public License v3.0
0.21
gzip
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/gzip/1.6-5ubuntu1/amd64

GNU General Public License v3.0
1.6
gzip
  
https://launchpad.net/debian/+source/gzip/1.9-3/amd64

GNU General Public License v3.0
1.9
hostname
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/hostname/3.20/amd64

GNU General Public License v2.0
3.20
hostname
  
https://launchpad.net/debian/+source/hostname/3.21/amd64

GNU General Public License v2.0
3.21
init-system-helpers
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/init-system-helpers/1.51/all

BSD 3-clause
1.51
init-system-helpers
  
https://launchpad.net/debian/+source/init-system-helpers/1.56+nmu1/all

BSD 3-clause
1.56+nmu1
insserv
  
https://launchpad.net/debian/+source/insserv/1.18.0-2/amd64

GNU General Public License v2.0
1.18.0
jq
  
Origin name:alpine, Origin id:jq/1.6-r1/x86_64

MIT License
1.6
json-c
  
Origin name:alpine, Origin id:json-c/0.15-r1/x86_64

MIT License
0.15
keepalived-sample-config
  
Origin name:alpine, Origin id:keepalived/2.2.1-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:keepalived-common/2.2.1-r0/x86_64

GNU General Public License v3.0
2.2.1
keyutils
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libkeyutils1/1.5.9-9.2ubuntu2/amd64
Unknown license.
1.5.9
keyutils
  
https://launchpad.net/debian/+source/libkeyutils1/1.6-6/amd64

GNU General Public License v2.0
1.6
keyutils
  
Origin name:alpine, Origin id:keyutils-libs/1.6.3-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.6.3
krb5/krb5
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libkrb5support0/1.16-2ubuntu0.2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libk5crypto3/1.16-2ubuntu0.2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libkrb5-3/1.16-2ubuntu0.2/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libgssapi-krb5-2/1.16-2ubuntu0.2/amd64

MIT License
1.16
krb5/krb5
  
https://launchpad.net/debian/+source/libk5crypto3/1.17-3+deb10u2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libkrb5support0/1.17-3+deb10u2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libgssapi-krb5-2/1.17-3+deb10u2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libkrb5-3/1.17-3+deb10u2/amd64

MIT License
1.17
krb5/krb5
  
Origin name:alpine, Origin id:krb5-libs/1.18.3-r1/x86_64

MIT License
1.18.3
libbsd
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libbsd0/0.8.7-1ubuntu0.1/amd64

BSD 3-clause
0.8.7
libcap-ng
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libcap-ng0/0.7.7-3.1/amd64

GNU General Public License v2.0
0.7.7
libcap-ng
  
https://launchpad.net/debian/+source/libcap-ng0/0.7.9-2/amd64

GNU General Public License v2.0
0.7.9
libcomerr2
  
Origin name:alpine, Origin id:libcom_err/1.46.2-r0/x86_64

MIT License
1.46.2
libedit2
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libedit2/3.1-20170329-1/amd64

BSD 3-clause
3.1-20170329
libffi
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libffi6/3.2.1-8/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libffi6/3.2.1-9/amd64

MIT License
3.2.1
libgcrypt
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libgcrypt20/1.8.1-4ubuntu1.2/amd64

GNU General Public License v2.0
1.8.1
libgcrypt
  
https://launchpad.net/debian/+source/libgcrypt20/1.8.4-5+deb10u1/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
1.8.4
libgpg-error
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libgpg-error0/1.27-6/amd64

GNU General Public License v2.0
1.27
libgpg-error
  
https://launchpad.net/debian/+source/libgpg-error0/1.35-1/amd64

GNU General Public License v2.0
1.35
libmnl
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libmnl0/1.0.4-2/amd64
Origin name:alpine, Origin id:libmnl/1.0.4-r1/x86_64

GNU Lesser General Public License v2.1
1.0.4
libnetfilter-conntrack-dev
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libnetfilter-conntrack3/1.0.6-2/amd64

GNU General Public License v2.0
1.0.6
libnfnetlink
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libnfnetlink0/1.0.1-3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.0.1
libnftnl-libs
  
Origin name:alpine, Origin id:libnftnl-libs/1.2.0-r0/x86_64

GNU General Public License v2.0
1.2.0
libp11-kit0
  
https://launchpad.net/debian/+source/libp11-kit0/0.23.15-2+deb10u1/amd64

BSD 3-clause
0.23.15
libpsl
  
https://launchpad.net/debian/+source/libpsl5/0.20.2-2/amd64

MIT License
0.20.2
libretls
  
Origin name:alpine, Origin id:libretls/3.3.3-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:libretls/3.3.3-r2/x86_64
Unknown license.
3.3.3
libretls
  
Origin name:alpine, Origin id:libretls/3.3.3p1-r2/x86_64
Unknown license.
3.3.3p1
libsemanage1
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libsemanage-common/2.7-2build2/all
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libsemanage1/2.7-2build2/amd64

GNU General Public License v2.0
2.7
libsemanage1
  
https://launchpad.net/debian/+source/libsemanage-common/2.8-2/all
https://launchpad.net/debian/+source/libsemanage1/2.8-2/amd64

GNU General Public License v2.0
2.8
libsepol
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libsepol1/2.7-1/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
2.7
libsepol
  
https://launchpad.net/debian/+source/libsepol1/2.8-1/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
2.8
libss
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libss2/1.44.1-1ubuntu1.3/amd64
Unknown license.
1.44.1
libssh2
  
https://launchpad.net/debian/+source/libssh2-1/1.8.0-2.1/amd64

BSD 3-clause
1.8.0
libstdc++6
  
https://launchpad.net/debian/+source/libstdc++6/8.3.0-6/amd64

GNU General Public License v3.0
8.3.0
libsystemd0
  
https://launchpad.net/debian/+source/libsystemd0/241-7~deb10u8/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
241
libunistring
  
https://launchpad.net/debian/+source/libunistring2/0.9.10-1/amd64
Origin name:alpine, Origin id:libunistring/0.9.10-r1/x86_64

GNU General Public License v2.0
0.9.10
libunistring
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libunistring2/0.9.9-0ubuntu2/amd64

GNU General Public License v2.0
0.9.9
libuv
  
Origin name:alpine, Origin id:libuv/1.41.0-r0/x86_64

BSD 3-clause
1.41.0
libverto
  
Origin name:alpine, Origin id:libverto/0.3.2-r0/x86_64

MIT License
0.3.2
libxml2
  
Origin name:alpine, Origin id:libxml2/2.9.12-r1/x86_64

MIT License
2.9.12
lsb
  
https://launchpad.net/debian/+source/lsb-base/10.2019051400/all

GNU General Public License v2.0
10.2019051400
lsb
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/lsb-base/9.20170808ubuntu1/all

GNU General Public License v2.0
9.20170808ubuntu1
lz4
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/liblz4-1/0.0~r131-2ubuntu3.1/amd64
Unknown license.
0.0~r131
lz4
  
https://launchpad.net/debian/+source/liblz4-1/1.8.3-1+deb10u1/amd64

GNU General Public License v2.0
1.8.3
mawk
  
https://launchpad.net/debian/+source/mawk/1.3.3-17+b3/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/mawk/1.3.3-17ubuntu3/amd64

GNU General Public License v2.0
1.3.3
musl
  
Origin name:alpine, Origin id:musl/1.1.24-r10/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:musl-utils/1.1.24-r10/x86_64

MIT License
1.1.24
musl
  
Origin name:alpine, Origin id:musl-utils/1.2.2-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:musl/1.2.2-r0/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:musl/1.2.2-r3/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:musl-utils/1.2.2-r3/x86_64

MIT License
1.2.2
ncurses
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ncurses-base/6.1-1ubuntu1.18.04/all
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libncursesw5/6.1-1ubuntu1.18.04/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libtinfo5/6.1-1ubuntu1.18.04/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ncurses-bin/6.1-1ubuntu1.18.04/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libncurses5/6.1-1ubuntu1.18.04/amd64
Unknown license.
6.1
ncurses
  
https://launchpad.net/debian/+source/ncurses-base/6.1+20181013-2+deb10u2/all
https://launchpad.net/debian/+source/libtinfo6/6.1+20181013-2+deb10u2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libncurses6/6.1+20181013-2+deb10u2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libncursesw6/6.1+20181013-2+deb10u2/amd64
Unknown license.
6.1+20181013
ncurses
  
Origin name:alpine, Origin id:ncurses-libs/6.2_p20210612-r0/x86_64

MIT License
6.2_p20210612
nghttp2
  
https://launchpad.net/debian/+source/libnghttp2-14/1.36.0-2+deb10u1/amd64

MIT License
v1.36.0
nghttp2
  
Origin name:alpine, Origin id:nghttp2-libs/1.43.0-r0/x86_64

MIT License
v1.43.0
oniguruma-dev
  
Origin name:alpine, Origin id:oniguruma/6.9.7.1-r0/x86_64

BSD 3-clause
6.9.7.1
openssh-doc
  
Origin name:alpine, Origin id:openssh/8.6_p1-r2/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:openssh-server/8.6_p1-r2/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:openssh-sftp-server/8.6_p1-r2/x86_64
Origin name:alpine, Origin id:openssh-keygen/8.6_p1-r2/x86_64

MIT License
8.6_p1
p11-kit
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libp11-kit0/0.23.9-2ubuntu0.1/amd64

BSD 3-clause
0.23.9
protobuf-c
  
Origin name:alpine, Origin id:protobuf-c/1.3.3-r6/x86_64
Unknown license.
1.3.3
rtmpdump
  
https://launchpad.net/debian/+source/librtmp1/2.4+20151223.gitfa8646d.1-2/amd64

GNU General Public License v2.0
2.4+20151223.gitfa8646d.1
selinux
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libselinux1/2.7-2build2/amd64
Unknown license.
2.7
selinux
  
https://launchpad.net/debian/+source/libselinux1/2.8-1+b1/amd64
Unknown license.
2.8
sensible-utils
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/sensible-utils/0.0.12/all

GNU General Public License v2.0
0.0.12
su-exec
  
Origin name:alpine, Origin id:su-exec/0.2-r1/x86_64

MIT License
0.2
systemd
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libudev1/237-3ubuntu10.47/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libsystemd0/237-3ubuntu10.47/amd64

GNU Lesser General Public License v2.1
237
systemd
  
https://launchpad.net/debian/+source/libudev1/241-7~deb10u8/amd64

GNU General Public License v2.0
241
sysvinit
  
https://launchpad.net/debian/+source/startpar/0.61-1/amd64

GNU General Public License v2.0
0.61
sysvinit
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/sysvinit-utils/2.88dsf-59.10ubuntu1/amd64

GNU General Public License v2.0
2.88dsf
sysvinit
  
https://launchpad.net/debian/+source/sysv-rc/2.93-8/all
https://launchpad.net/debian/+source/sysvinit-utils/2.93-8/amd64

GNU General Public License v2.0
2.93
tcp-wrappers
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libwrap0/7.6.q-27/amd64
Unknown license.
7.6.q
ubuntu-keyring
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubuntu-keyring/2018.09.18.1~18.04.2/all

GNU General Public License v2.0
2018.09.18.1~18.04.2
ucf
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/ucf/3.0038/all

GNU General Public License v2.0
3.0038
util-linux
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/bsdutils/1:2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/util-linux/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libsmartcols1/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/mount/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libfdisk1/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/fdisk/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libmount1/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libblkid1/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libuuid1/2.31.1-0.4ubuntu3.7/amd64

GNU General Public License v2.0
2.31.1
util-linux
  
https://launchpad.net/debian/+source/mount/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libfdisk1/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libsmartcols1/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libmount1/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/util-linux/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libblkid1/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/fdisk/2.33.1-0.1/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/libuuid1/2.33.1-0.1/amd64

GNU General Public License v2.0
2.33.1
zlib
  
Origin name:alpine, Origin id:zlib/1.2.11-r3/x86_64
https://launchpad.net/ubuntu/+source/zlib1g/1:1.2.11.dfsg-0ubuntu2/amd64
https://launchpad.net/debian/+source/zlib1g/1:1.2.11.dfsg-1/amd64

zlib/libpng License
1.2.11
zstd
  
https://launchpad.net/ubuntu/+source/libzstd1/1.3.3+dfsg-2ubuntu1.2/amd64

GNU General Public License v2.0
1.3.3
zstd
  
https://launchpad.net/debian/+source/libzstd1/1.3.8+dfsg-3+deb10u2/amd64

GNU General Public License v2.0
1.3.8