Informacje prawne

Copyright © 2020 Sophos Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych, jak również przekazywać w żadnej formie ani żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiami, nagraniami lub w inny sposób, chyba że jej użytkownik jest ważnym licencjobiorcą i dokumentacja może być powielana zgodnie z postanowieniami licencyjnymi albo użytkownik ma wydaną wcześniej pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

Sophos, Sophos Anti-Virus i SafeGuard to zastrzeżone znaki handlowe firm Sophos Limited, Sophos Group oraz Utimaco Safeware AG, stosownie do sytuacji. Wszystkie inne wymienione nazwy produktów i firm to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe odnośnych właścicieli.