Přeskočit obsah

Právní upozornění

Copyright © 2023 Sophos Limited. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, nebo přenášena, jakýmkoli způsobem, nebo elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, pokud nejste buď platným držitelem licence, a pokud lze dokumentaci reprodukovat v souladu s licenčními podmínkami, nebo nemáte jiné písemné svolení vlastníka autorských práv.

Sophos, Sophos Anti-Virus a Safeguard jsou registrované ochranné známky společnosti Sophos Limited, Sophos Group a Utimaco Safeware AG, podle potřeby. Všechny ostatní použité produkty a názvy společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.