Przejdź do treści

Oprogramowanie monitorujące

Stan komponentów i usług punktów końcowych można sprawdzić za pomocą narzędzia Sophos Software Monitor (SSM).

Dostęp do narzędzia SSM można uzyskać poprzez narzędzie uruchamiane w wierszu poleceń sophosinterceptxcli.exe. Narzędzie to jest dostępne w następującej lokalizacji: C:/Program Files/Sophos/Endpoint Defense.

Aby uruchomić narzędzie SSM poprzez sophosinterceptxcli.exe, trzeba być administratorem.

Ograniczenia

  • Do momentu pierwszej aktualizacji produktu po instalacji w punkcie końcowym wysyłanie żądań do narzędzia SSM nie jest możliwe. Aktualizacja ta ma zwykle miejsce po około pięć minutach od instalacji.

  • Nie jest możliwe wysyłanie żądania w ciągu jednej sekundy od poprzedniego żądania.

Polecenia

Polecenie query softwaremonitor

query softwaremonitor [status type] [--json]

Domyślnie polecenie to zwraca krótką ocenę każdego typu stanu uwzględnionego w poleceniu.

Wyniki zapytania do monitora programowego.

Po dodaniu parametru --json polecenie zwraca bardziej szczegółowe informacje, w tym wersje komponentów, w formacie JSON.

Typy stanu

Typ stanu Opis
all Wszystkie informacje, które może zwrócić narzędzie SSM.
communication Samodzielnie zgłaszany stan połączenia różnych komponentów Sophos.
operational Samodzielnie zgłaszany stan różnych komponentów Sophos w urządzeniu.
running Aktualny stan procesów, usług i sterowników Sophos, na przykład uruchomiony/a lub zatrzymany/a.
updating Stan aktualizacji, w tym nazwy i wersje zainstalowanych produktów.
threat Stan zagrożenia oraz liczba aktualnie występujących zagrożeń w urządzeniu.
system Informacje o systemie. Na przykład, czy system spełnia minimalne wymagania oraz jakie są zainstalowane produkty antywirusowe lub zapory sieciowe.

Polecenie refresh softwaremonitor

refresh softwaremonitor

To polecenie wymusza przeprowadzenie przez SSM ponownej oceny stanu wszystkich monitorowanych komponentów, usług i procesów. Jeśli dodane zostaną nowe typy stanu, w ponownej ocenie zostaną one uwzględnione.